Avståndstagande / Disclaimer
Ett avståndstagande kan vara nödvändigt att ha på sin webbsida.

Det är nödvändigt att ha disclaimer, ett avståndstagande kopplat till sin webbplats för att försäkra sig om ansvarsfrihet från informationen i webbtext som ex. en tredje part länkar till. De du  hänvisar/länkar  till de webbplatserna och deras länkar vill du kanske inte ta ansvar för, dessa webbplatsers är ju utanför din kontroll. Så därför finner du här exempel på vad som bör ingå. Precis som när man har försäljning så har man försäljnings villkor och / eller leverans villkor.
(Fetstil i avtalstexten är endast till för sökmotormarkeringar.)


Avståndstagande
1. Innehåll

Författaren förbehåller sig rätten att avsäga sig allt ansvar för aktualitet, riktighet, fullkomlighet eller kvalitet för den givna informationen. Krav på ansvar angående skador orsakade av den givna informationen, vilket inkluderar all information som kan vara ofullständig eller felaktig, avvisas därför.
Alla erbjudanden är icke-bindande och utan vidare förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, vilket inkluderar alla erbjudanden och all information, kan utvidgas, ändras och delvis eller helt raderas av författaren utan särskilt tillkännagivande.


2. Referenser och länkar

Författaren är inte ansvarig för något innehåll länkat eller refererat till från dessa sidor - såtillvida han inte har fullständig kunskap om olagligt innehåll och därmed kan förhindra besökarna att få tillgång till dessa sidor. Om skador uppstår genom användande av den presenterade informationen, fråntas författaren allt ansvar, däremot inte den person/de personer som har länkat sig till denna sida. Vidare är författaren inte ansvarig för några kommentarer eller meddelanden publicerade av användare på diskussionsforum, gästböcker eller email-listor på sidan.


3. Upphovsrätt

Författaren avser inte att använda något material med upphovsrätt för publikationen eller, om det inte är möjligt, att indikera när han gör så.
Upphovsrätten för allt skapat material är förbehållen författaren. All kopiering eller användande av objekt såsom bilder, diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens medgivande.


4. Sekretesspolicy

Om möjligheten för att ange personliga eller affärsmässiga uppgifter (email adresser, namn, adresser) ges, anges dessa uppgifter frivilligt. Användande och betalning av tjänster är tillåtet - om tekniskt möjligt och förnuftigt - utan specificerade personuppgifter eller genom specificerade anonyma uppgifter eller ett alias. Användandet av postadresser, telefon- eller faxnummer och email adresser för marknadsföringsändamål är förbjudet. Användare som skickar icke önskade spam meddelanden kommer att anmälas.


5. Laglig giltighet av detta avståndstagande

Dokumentet avståndstagande är att anses som en del av Internetpublikationen, från vilken du blev länkad hit. Om avsnitt eller separata delar av denna text är olagliga eller felaktiga, påverkas inte övriga delar av detta faktum.


På engelska kan det lyda så här.

Disclaimer


1. Content

The author reserves the right to waive responsibility for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.
All offers are non-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.


2. Referrals and links

The author is not responsible for any content linked or referred to from his pages - unless he has full Knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailing lists provided on his page.


3. Copyright

The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as picture, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.


4. Privacy policy

If the opportunity for the input of personal or business data (email-addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be penalised.


5. Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.

http://www.axeljensen.se
skraplotter.cybergame.se
cybergames.biz
affiliate.cybergames.biz
partypartner.cybergames.biz
soft-gaming.cybergames.biz
cyberklon.com

disclaimer.cyberklon.com
galleriklon.cyberklon.com
klon.cyberklon.com
www.partypoker.cyberklon.com

www.poker.cyberklon.com

www.cyberklon.eu

www.cyberklon.net

www.cyberklon.se

www.jensenaxel.se
www.axeljensen.com

www.klon.nu

www.galleri.kulturpolen.se

www.galleri-klon.kulturpolen.se

www.galleriklon.kulturpolen.se
www.gallery.kulturpolen.se
Copyrigh © 2013 KLON Sweden. All Rights Reserved.        Om Cookies        Avståndstagande